• Qeydiyyat

İmunital dərmanı nə üçündür?

Imunital dərmanın xüsusiyyətləri 

soruşub 07 Fevral - Vaqif Dərman bölməsində

1 Cavab

0 интересует 0 не интересует
 
Ən yaxşı cavab
İmunital immunstimuləedici iltihab əleyhinə və virus əleyhinə xüsusiyyətələrə malikdir. Ətraf mühitin xoşagəlməz faktorlarına qarşı orqanizmin müqavimətini yüksəldir.
Vitamin C mübadilə proseslərində, bəzi hormonların sintezində iştirak edir, qanın laxtalanmasını yüksəldir, sinir sisteminin, qaraciyərin fəaliyyətini normallaşdırır, qan damarı divarlarının keçiriciliyini azaldır.
Exinaseya kökünün ekstraktı orqanizmin qeyri spesifik müdafiə proseslərini yaxılaşdırır. Sümük iliyinə qanyaranmanı stimullaşdırır, leykositlərin miqdarını və dalağın  retikuloendotelial system hüceyrlərini yüksədir. Makrofaqların faqositar aktivliyini və qranulositlərin hemotaksisini yüksəldir, sitokinlərin sinteszini təmin edir, makrofaqların interleykin 1 sintezini artırır, B limfozitlərin plazmatik hüceyrələrə transformasiyanı tezləşdirir, anticisməmələgəlmə və T-helperlərin aktivliyini gücləndirir.
cavab verib 07 Fevral - anonim
...